[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

      ข้อมูลพื้นฐาน
 

              

 

โรงเรียนวัดคลองมอญ (บัญญัติราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
..................................................................
 
ประวัติความเป็นมา
            โรงเรียนวัดคลองมอญ (บัญญัติราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนคลองกระออม โรงเรียนนี้ได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2503 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด เป็นอาคารเรียนชั่วคราวแบบศาลา     หลังคามุงสังกะสี   โดยมี    นายภักตร์ นางจำนงค์ โพธิ์แจ้ง และนายสายนางขวน พ่วงสกุล ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา ให้กับทางราชการเพื่อใช้สร้างโรงเรียน ในวันแรกที่เปิดโรงเรียน มีนักเรียนชาย 15   คน   หญิง 18 คน รวม 33 คน   โดยมี นายจรูญ เติมบุญ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่    และท่านพระครูสิริโชติวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดคู่สร้าง เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นผู้อุปการะโรงเรียน     โรงเรียนวัดคลองมอญได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนคลองกระออมเป็นโรงเรียนวัดคลองมอญตามความประสงค์ของคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2535
การพัฒนาการศึกษา
            - พ.ศ. 2505 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 30,000 บาท และจากประชาชนบริจาคสมทบอีก 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 65,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น 1 หลัง เป็นอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก ใต้ถุนสูง ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว
            - พ.ศ. 2508 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติเงินงบประมาณ ให้ก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลังเป็นจำนวนเงิน   15,000 บาท
            - พ.ศ. 2513 กรมการปกครองอนุมัติเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนประถมศึกษา ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก ขนาด 9 x 27 เมตร 3 ห้องเรียน จำนวนเงิน 135,000 บาท หรือ อาคาร 2 ในปัจจุบัน
            - พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 หลังเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท
            - พ.ศ. 2518 กรมการปกครองอนุมัติงบประมาณ 85,000 บาท และสภาจังหวัดสมุทรปราการ อนุมัติเพิ่มเติมพิเศษให้อีก 15,000 บาท ก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เก็บน้ำฝนประจำโรงเรียนขนาด 10 x 10 x 1.5 เมตรจุน้ำได้ 150 ลูกบาศก์เมตรเป็นเงิน 100,000 บาท
            - พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 หลังเป็นเงิน 60,000 บาท   และได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างโรงฝึกงาน ขนาด 7 x 17 เมตร จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท
             - พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลบ้านคลองสวน อนุมัติเงิน กสช. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงฝึกงาน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท 
               - พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 878,000 บาท อาคารในปัจจุบัน
              - พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
             -พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ. 1 ขนาด 4 x 6 เมตร เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท
            - พ.ศ. 2530 ได้รับเงินจากการจัดงานชุมนุนศิษย์เก่า ซื้อดินลูกรังถมสนามโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
            - พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ 1 โดยเปลี่ยนหลังคาสังกะสี เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
            - พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำสำหรับเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. 30 พิเศษ.จำนวน 4 ถัง เป็นเงิน 70,000 บาท
              - พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมส้วมนักเรียนแบบกรมสามัญศึกษา จำนวน 8 ที่นั่งเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล 85,000 บาท
            - พ.ศ. 2538 ได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดตั้งกองทุน บุญนิธิยาประดิษฐ์ จำนวน 150,000 บาท และได้รับบริจาคอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จาก ส.ส. เรือโทนายแพทย์วัลลภ ยังตรง จำนวน 15,000 บาท
            -พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณ 77,000บาทเพื่อปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเงินบริจาคสมทบดำเนินการอีก 100,000 บาท
            - พ.ศ. 2540 คณะกรรมการโรงเรียนวัดคลองมอญ และประชาชน ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดงานครบรอบ 36 ปี โรงเรียนวัดคลองมอญที่ได้ก่อตั้งมาได้รับเงินก่อตั้งกองทุน 200,000 บาท
          - พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียนชำรุดเปลี่ยนหลังคาสังกะสีอาคารเรียนหลังที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 76,000 บาท
            -พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณถมดินสนามกีฬาต้านยาเสพติด งบองค์การบริห
ส่วนจังหวัด เป็นจำนวนเงิน 1,990,000 บาท
- พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบสปช. 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 90,900 บาท
            - พ.ศ. 2545     ได้รับงบประมาณบริจาคสร้างอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1หลัง   ราคา    350,000   บาท
               - พ.ศ. 2547   ได้รับเงินบริจาคจากบริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด จำนวน 267,550บาทเพื่อจัดสร้างโครงหลังคากรองแสง,ปรับปรุงภูมิทัศน์และชุดเครื่องเสียงประกอบการออกกำลังกาย
               - พ.ศ.   2548   อบต. บ้านคลองสวนจัดงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างให้กับทางโรงเรียนจำนวน 3 อัตรา เป็นเงินประมาณ 220,000 บาทต่อปีและจะเพิ่มเป็น 4 อัตราในงบประมาณ 2550 (ให้ตามวุฒิการศึกษา)
               - พ.ศ. 2549  อบต. บ้านคลองสวนจัดสร้างสวนสุขภาพ    บริเวณหน้าโรงเรียนด้วยงบประมาณ 1,300,000 บาทเศษและสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดภายในบริเวณโรงเรียนด้วยงบประมาณ 450,000 บาท
               - พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 2/28  4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง  9  ห้องเรียน  ด้วยงบประมาณ  4,890,000  บาท 
               ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน วันที่ 31 มีนาคม 2520 ทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัดประเภทนักเรียนต่ำกว่า 300 คนรางวัลที่ได้รับคือ
            - โล่เชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด
            - วุฒิบัตรเกียรติคุณ ระดับจังหวัด
            - เงินสด 1,000 บาท ระดับจังหวัด
            - รางวัลเงินสดจากมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และวุฒิบัตรเกียรติคุณ (มูลนิธิช่วยเหลือการศึกษากระทรวงมหาดไทย)
            - วันที่  3 ตุลาคม 2523  โรงเรียนได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดโรงเรียนสะอาด ระดับจังหวัดโดยได้รับโล่เกียรติยศ จาก นายกริช เกตุแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
           - พ.ศ. 2526 ทางโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2526 โดยได้รับโล่เกียรติยศจาก พณ ฯ ท่าน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี และยังได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทนักเรียนทั้งในระดับอำเภอและในระดับจังหวัด
            - พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
            - รางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดกิจกรรมโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท (กศ.พช.) ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด
            - รางวัลชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็กระดับอำเภอ และรางวัลชมเชยโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็กระดับจังหวัด
           - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับอำเภอ
            - พ.ศ. 2548  โรงเรียนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับชมเชย ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก
            - พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับเหรียญทอง ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการ   
            ปัจจุบันโรงเรียนวัดคลองมอญ (บัญญัติราษฎร์บำรุง) ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองมอญ   ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
คำขวัญของโรงเรียน คุณธรรมนำความรู้
 
เอกลักษณ์ โรงเรียนดีวิธีพุทธ
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียนมีจิตสาธารณะ
 
ปรัชญาของโรงเรียน ปัญญาเป็นแสงสว่างนำโลก
 
สีประจำโรงเรียน   คือ สีเหลือง-แดง
สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม
สีแดง     หมายถึง การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
 
 
 
สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สภาพปัจจุบัน
                    โรงเรียนวัดคลองมอญ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 96 หมู่ 2  ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  มีว่าที่ร.ต.หญิง สายสวาท  สุขวิชัย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทำหน้าที่บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2552  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการร่วมกับคณะครู - อาจารย์ ภารโรงคณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน ตามนโยบายของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน
โรงเรียนวัดคลองมอญ ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง จะเห็นได้จากการบริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ 1  งาน 97   ตารางวา เพื่อจัดสร้างโรงเรียน ตลอดจนบรรดาคณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างสูง ทั้งในด้านแรงงาน ทรัพย์สิน อื่นๆ
สภาพทางเศรษฐกิจ
            ประชาชนทั่วไปในเขตบริการของโรงเรียนและใกล้เคียงส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ประมาณร้อยละ 70 อาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 20 อาชีพรับจ้างทั่วไปประมาณร้อยละ 8 และอาชีพรับราชการค้าขาย ประมาณร้อยละ 2 ฐานะทางเศรษฐกิจทั่วๆ ไป นับได้ว่าประชาชนพอกินพอใช้ตามควรแก่อัตภาพ
การสาธารณูปโภค
            การบริการไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ในเขตบริการประมาณร้อยละ 95 คงมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่การไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง
            การบริการประปา ในปี พ.ศ.2543 นี้ ทางการประปา กำลังดำเนินการเดินท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 30 ซม. ตามถนนเข้าตำบลบ้านคลองสวนเพื่อบริการประชาชนในหมู่บ้านการบริการโทรศัพท์ ขณะนี้กำลังดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์ในชุมชนอยู่ โดยบริษัท เทเลคอมเอเซีย จำกัด แต่การบริการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
สภาพการคมนาคม
            การเดินทางในเขตบริการของโรงเรียนสามารถเดินทางได้ 3 ทาง คือ ทางรถยนต์ ทางเรือและ ทางเท้า การเดินทางโดยรถยนต์ จะประสบปัญหาบ้างในช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหลาก

       
    
โรงเรียนวัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง)
96 หมู่ที่2 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จัหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02 848 4978